ව්‍යාපෘතිය

 1. විහාරහල්මිල්ලෑව සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු ලබා දීම.
 2. කැබිතිගොල්ලෑව රත්මල්ගහවැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිකවැව ගම්මාන මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 3. කැබිතිගොල්ලෑව පරණ ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය ඉන්ටර්ලොක්ගල් ඇල්ලීම.
 4. ඇල්ලවැව ආලංකුලම ,උල්පත්ත හිජ්ජාපුර රව්ලතුල් ජෙන්නා මරණාධාර සමිතිය සදහා පුටු ලබා දීම.
 5. කැබිතිගොල්ලෑව කිරිකෙටුවැව දහම් උස්බිම් කෘෂි නිෂ්පාදන සමිතිය සදහා පුටු ලබා දීම.
 6. කිරිකෙටුවැව එකමුතු මරණාධාර සමිතිය සදහා පුටු ලබා දීම.
 7. කැබිතිගොල්ලෑව හල්මිල්ලවැටිය පැරකුම් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා පුටු ලබා දීම
 8. කිරිකෙටුවැව සිට ඇල්ලවැව දක්වා මාර්ගයේ පාසල හා පල්ලිය අසලින් දිවෙන අතුරු මාර්ග දෙකේ බෝක්කු දෙක ඉදි කිරිම.
 9. හදගල විහාරයේ ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමට ද්‍රව්‍ය ලබා දීම.
 10. කිරිකෙටුවැව ඇල්ල වැව වැව් බැම්මේ සිට පල්ලිය කුඹුරට බැසීමට ඇති කෘෂි මාර්ගය අගල් 09 බෝක්කු සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 11. සමාධි සුභසරණ වැඩිහිටි සමිතියට අව්වැසි ආවරණයක් ලබා දීම.
 12. ඇල්ලවැව මුස්ලිම් විදුහලට ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදි කිරීම.

{ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට විශේෂ වැඩසටහන - 2018}

 1. කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රා/ලේ කොට්ඨාසය තුල ජීවනාධාර වැඩසටහන(ස්වයං රැකියා වැඩසටහන සදහා
 2. කුරුළුගම ප්‍රධාන පාරේ සිට කුරුළුගම පන්සල දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම කි.මි 1
 3. කිරිකෙටුවැව වාන් ඇල හරස් කර කුඹුරු යායට යන වේල්ල කපා ජලය සැපයීම.
 4. පොකුරු වගා ළිං ව්‍යාපෘතිය
 5. මුස්ලිම් ඇටවීරවැව පරන වත්ත ජුම්මා පල්ලියේ උඩුමහලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම

{ ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන -2018}

 1. එම්.කුලතිලක මහතාගේ නිවස අසල සිට කේ.තිලකාවතීගේ මාර්ගය ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම
 2. තෝරා ගත් කණ්ඩායම් 02 ට ව/ගා ළිං 2 ක් ඉදි කිරීම.
 3. ගෝනමැරියාව තුලානේ කෝවිල අසල සිට අයරින් ප්‍රනාන්දුගේ නිවස දක්වා මාර්ගය බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරීම
 4. නිකවැව මහවැවේ වානේ සිට වාන් ඇල පුරාණ වෙල දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 5. කැබිතිගොල්ලෑව අලුත් ගම්මානයේ වට රවුම් මාර්ගය සුදත් බස්නායක මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 6. ඇලපත්තෑව සිට ටික්කෑව විහාරස්ථානය දක්වා මාර්ගය බොරළු දමා දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

{බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති}

 1. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීමේ ව්‍යාපෘති -20
 2. යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් ගම්මාන වල මුලික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන -ප්‍රතිලාභී පවුල් 05
 3. කුංචුට්ටුව පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය

{ යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් ගම්මාන වල මූලික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන- 2018}

 1. පෝටෑව වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 2. මහරළපනාව වැවේ ගොඩ වේල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 3. ඉදිගොල්ලෑව වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 4. පාළු පුලියන්කුලම වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 5. ලේවාපනික්කෑව වැවේ උම දෙක පිළිසකර කිරීම

{ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය - 2018}

අයියතිගේවැව ශෛල්‍ය බිමිබාරාම විහාරස්ථානයේ දාන ශාලාව ඉදි කිරිම

දිස්ත්‍රික් විමධ්‍යගත වැඩසටහන -2018}

ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව -09

News & Events

Scroll To Top